Iedere beroepsbeoefenaar die zichzelf serieus neemt, doet er goed aan regelmatig stil te staan bij zijn dagelijkse handelen. Als professional is hij niet alleen goed in zijn werk; hij wil ook de beste blijven en zich voortdurend verbeteren. Management feedback geeft inzicht in de kwaliteit daarvan en biedt aanknopingspunten om dat te verbeteren. Zo geldt dat ook voor de leidinggevende. Toch overschatten veel leidinggevenden zichzelf. Ik ben toch niet voor niets de eindverantwoordelijke van deze organisatie? Wie moet mij dan vertellen wat en hoe het beter kan?

Aarzeling en bescheidenheid zijn in hun opvattingen een teken van zwakte. Leidinggevenden moeten krachtig en besluitvaardig overkomen. In onze westerse cultuur verwachten wij van hen dat ze zelfvertrouwen uitstralen en pronken met de resultaten als gevolg van hun charismatische handelen. In dat beeld past het niet dat zij fouten maken, laat staan dat zij dat toegeven. En veel leidinggevenden zien het als een zwakte als zij niet direct de oplossing voor een probleem hebben.

Management feedback vereist bescheidenheid

Het vereist juist bescheidenheid en lef om als leidinggevende toe te geven dat je iets verkeerd hebt ingeschat of je het gewoon niet weet. Bescheidenheid is eerder een teken van kracht en een indicatie dat hij juist wel over zelfvertrouwen beschikt. Om als leidinggevende in staat te zijn bewuste keuzes in je eigen gedrag te kunnen maken, is het nodig dat je een eerlijk en kritisch zelfbeeld hebt. Zonder bescheidenheid is dat niet mogelijk. Dat kritische zelfbeeld ontstaat op de eerste plaats door zelfreflectie. Door zelfreflectie, waarbij je kritisch naar je eigen ervaringen kijkt, leer je eigenaardigheden van je zelf te zien en krijg je inzicht in je eigen denkpatronen. Maar met alleen zelfreflectie ontstaat niet het volledige beeld. Een noodzakelijke aanvulling daarop is de managementfeedback van anderen. Je bent namelijk nooit precies in staat om zelf inzicht te hebben in de effecten van jouw gedrag. Wij mensen hebben nu eenmaal de neiging onszelf te overschatten en hebben in het algemeen een veel te positief beeld van onszelf. Met behulp van de management feedback van anderen krijg je een objectief beeld van je gedragingen en wat het effect daarvan is geweest.

Bescheidenheid gaat in essentie over hoe de leidinggevende zich ten opzichte van de groep, waar hij deel van uitmaakt, opstelt. Het is niets anders dan een realistische blik op jezelf; een eerlijke inschatting van sterke en zwakke kanten. Bescheiden leiders hebben niet de behoefte om voortdurend in controle te zijn. Zij zijn ook minder bezig met wat anderen over hun denken. Ze denken per definitie meer in het grotere geheel en zijn minder met hun eigen belang bezig.

Organiseer je eigen management feedback

Als je als leidinggevende beter wilt worden kun je ook niet vroeg genoeg in je loopbaan beginnen met het organiseren van je eigen management feedback. Coaches kunnen, als zij het vertrouwen hebben en bereid zijn de inhoud van hun feedback ondubbelzinnig terug te koppelen, inzicht geven in de effecten van het gedrag en aanzetten tot verandering. Een coach is onafhankelijk en kan objectief beschrijven wat hij ziet.

Daarnaast kunnen ook medewerkers en collega’s over het algemeen het gedrag van de leidinggevende goed observeren en evalueren. In dat opzicht is de 360-graden feedback methode, waarin medewerkers en collega’s gevraagd wordt feedback te geven over het functioneren van hun leidinggevende, een bruikbaar instrument. Een belangrijke factor voor het succesvol toepassen van dit instrument is dat het medewerkers duidelijk met zijn dat ze niet worden afgestraft om hun feedback, maar dat deze wordt gewaardeerd omdat het bijdraagt aan het beter functioneren van het hele team. Het beste resultaat wordt gehaald als de de 360-graden feedback methode wordt gecombineerd met een nabespreking en coaching.

Als leidinggevenden positief ten opzichte van reflectie staan, creëren zij een omgeving waarin medewerkers worden uitgedaagd mee te denken en met voorstellen te komen. Als een team het gevoel heeft dat de leiding ieders inbreng serieus neemt, dan zullen medewerkers met creatieve oplossingen komen. Maar als het gevoel bestaat dat de leidinggevende niet echt op feedback zit te wachten en het toch beter weet, zal er steeds minder initiatief worden genomen. Waarom zou je een bijdrage leveren als er toch nooit iets mee wordt gedaan? Dan kan je je beter de moeite besparen, achterover leunen en wachten tot hij zijn besluit mededeelt.

Een leidinggevende die aan zelfoverschatting leidt diskwalificeert zijn team tot uitgeblust en afwachtend los zand. In tegenstelling tot de bescheiden leider die beschikt over een pro-actief en oplossingsgericht team dat eraan gewend is dat goede ideeën worden opgepakt en uitgevoerd. Het resulteert niet alleen in een hogere kwaliteit maar laat het team ook sneller op veranderingen reageren dan de concurrentie.

Zelfrelectie en managementfeedback maken van jou een betere leidinggevende. Meer weten? Neem contact met ons op.