Leidinggevenden rennen de hele dag van de ene activiteit naar de andere. Er moeten problemen worden opgelost, beslissingen worden genomen en de agenda moet worden afgewerkt. De dagelijkse focus ligt vooral op het halen van de korte termijn doelen. Het gros van de tijd gaat op aan management waardoor er te weinig tijd rest om leiderschap te laten zien. Om bijvoorbeeld de visie aan te scherpen. Om met zijn/haar directe medewerkers na  te denken over de ontwikkelingen in de markt, de technologie en de stappen die de concurrentie neemt. Leiderschap vereist daarnaast dat je als leidinggevende weet wat er leeft onder je werknemers en een beeld vormt van hun uitdagingen. Dat je hen overtuigt van de door jou gekozen richting en de gemeenschappelijke waarden van de organisatie waar ze deel van uitmaken. Tenslotte wordt van de leider gevraagd dat hij oog heeft voor de ontwikkeling van het individu en het team waar hij voor verantwoordelijk is. En niet in de laatste plaats, ook oog heeft voor zijn eigen ontwikkeling, onder andere door het organiseren van zijn eigen reflectie.

Het zijn deze verschillende rollen van de leider die de rode draad vormen in de Open Leergang Mission Command Leiderschap waar we in dit voorjaar mee zijn begonnen.  In vier sessies, verspreid over zes maanden, ervaren de deelnemers hoe ze als moderne leider moeten handelen. Zo zijn we begonnen te beschrijven en ervaren welk soort leiderschap de huidige tijd vereist. Daarin stonden de beginselen van de Mission Command leiderschapsstijl centraal. In de tweede sessie hebben we stilgestaan en laten ervaren wie je als deelnemers aan de leergang bent,  wat je drijft je, welk gedrag laat je zien en waar je goed en minder goed in bent. In de derde sessie gaan de deelnemers ervaren wat we van hem/haar verwachten als teamleider. Hoe nemen we verantwoordelijkheid en wat betekent dat voor de communicatie? Maar ook wat het betekent om lid te zijn van je eigen team maar ook gelijk deel uit te maken van een MT. Tenslotte is de laatste sessie bedoeld om stil te staan bij zelfreflectie en de eigen ontwikkeling als leider.

Effecten leiderschapsleergang

De meerwaarde van de Open Leergang wordt inmiddels op twee manieren zichtbaar. Op de eerste plaats is dat het positieve klimaat voor intervisie die de Leergang faciliteert. Omdat de deelnemers kennis hebben genomen van elkaars gedrag- en drijfveren analyse maar ook van elkaars ambities en teleurstellingen, hebben zij elkaar inmiddels goed leren kennen. Die vertrouwensbasis onderling resulteert er nu in dat de deelnemers proactief en constructief meedenken over elkaars persoons- en functie gebonden vraagstukken en knelpunten uit de eigen werksituatie. Niet door het aandragen van oplossingen maar door het stellen van soms confronterende vragen. Op deze wijze helpen ze elkaar zo zicht te krijgen op de persoonlijke situatie.

Op de tweede plaats zijn dat de gerichte opdrachten waar iedere deelnemer, tussen de sessies door, op zijn eigen werkplek mee aan de slag gaat. Opdrachten die de deelnemers zichzelf geven. Ingegeven door de inzichten en ervaringen die ze tijdens de sessies hebben opgedaan en die ze voor zichzelf vertaald hebben in concreet te nemen stappen in de eigen werksituatie. Daarbij vormt de begeleiding door de persoonlijke mentor, die de deelnemers zelfs op de werkplek bezoekt, een extra dimensie en steun in de rug om de opdrachten ook echt te laten slagen.