Algemene voorwaarden

Bestellen boek ‘Niemand is belangrijker dan het team’

Bestellen via deze website is zeer eenvoudig. Het boek kost € 21,95. Dit is inclusief verzend- en administratiekosten (binnen Nederland). Betaling dient vooraf te geschieden.

Op deze levering zijn onze Algemene verkoopvoorwaarden van toepassing.
Algemene verkoopvoorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen van Van Wiggen Leadership zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.

1.2 Door een bestelling bij Van Wiggen Leadership te plaatsen gaat u akkoord met deze Voorwaarden.

1.3 Van deze Voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken. In dat geval blijven alle overige bepalingen van deze Voorwaarden van kracht.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 De aanbieding is vrijblijvend. Van Wiggen Leadership heeft het recht om prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.2 Een overeenkomst komt pas tot stand als Van Wiggen Leadership uw bestelling heeft geaccepteerd. Van Wiggen Leadership heeft het recht bestellingen gemotiveerd te weigeren of bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden. Als uw bestelling niet wordt geaccepteerd, krijgt u daar binnen tien (10) werkdagen bericht van.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden artikelen en diensten zijn in euro’s, inclusief btw en inclusief  handling- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 Betaling geschiedt uitsluitend bij vooruitbetaling.

Artikel 4. Levering

4.1 De op de website vermelde levertijden zijn indicatief. U ontvangt uw bestelling met bekwame spoed. Indien een levertijd wordt overschreden ontvangt u tijdig bericht. Overschrijding van de levertermijn geeft u geen recht op schadevergoeding.

4.2 Levering vindt plaats op het moment dat de artikelen op het opgegeven afleveradres worden aangeboden.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van geleverde artikelen gaat pas over als u het verschuldigde bedrag betaald heeft. Het risico ter zake van de artikelen gaat al op het moment van aflevering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

6.1 Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die op het geleverde artikel rusten, moet u geheel en onvoorwaardelijk respecteren.

6.2 Van Wiggen Leadership garandeert niet dat de aan u geleverde artikelen geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

7.1 U bent gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort u te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.

7.2 Eventuele zichtbare tekorten behoren binnen zeven (7) werkdagen na levering schriftelijk aan Van Wiggen Leadership te worden gemeld dit met gelijktijdige overhandiging van het garantiebewijs en de gebrekkige zaak.

7.3 Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft u verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst u gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van Van Wiggen Leadership en op de wijze zoals door Van Wiggen Leadership aangegeven.

7.4 Indien Van Wiggen Leadership erkent dat een artikel niet aan de overeenkomst beantwoordt, heeft Van Wiggen Leadership de keuze het artikel tegen retournering daarvan te vervangen door een nieuw exemplaar dan wel de factuurprijs terug te betalen.

7.5 Als u een artikel om welke reden dan ook toch niet wilt hebben, heeft u het recht het artikel binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan Van Wiggen Leadership te retourneren en de overeenkomst te ontbinden. Retourzendingen worden in dit geval alleen geaccepteerd wanneer het product als nieuw, in originele verpakking en ongebruikt wordt geretourneerd en zodanig ook per post op het adres van Van Wiggen Leadership wordt ontvangen. Als u het betreffende artikel al betaald had, wordt het bedrag uiterlijk binnen dertig (30) dagen door Van Wiggen Leadership terugbetaald. De rechtstreekse kosten van terugzending komen voor uw rekening. Ongefrankeerde of onvoldoende gefrankeerde retourzendingen worden niet geaccepteerd.

Artikel 8. Bestellingen/communicatie

8.1 Van Wiggen Leadership is niet aansprakelijk voor misverstaan, beschadigingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen als gevolg van gebruik van internet of andere communicatiemiddelen tussen u en Mission Command, dan wel tussen Van Wiggen Leadership en derden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Mission Command.

Artikel 9. Diversen

9.1 U kunt geen rechten ontlenen aan het feit dat Van Wiggen Leadership deze Voorwaarden eventueel soepel toepast.

9.2 Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Van Wiggen Leadership en u zullen alsdan overleggen teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

9.3 Van Wiggen Leadership mag bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruikmaken van derden.

9.4 Onverminderd de overige aan Van Wiggen Leadership toekomende rechten, heeft Van Wiggen Leadership in geval van overmacht het recht om de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden door dit schriftelijk aan u mee te delen.

Artikel 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

10.1 Op deze Voorwaarden en alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.2 Alle geschillen tussen partijen worden uitsluitend voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.